Treballa a Puigpunyent

08-Abril-2021
Borsa de feina de l’escala d’administració general
Procediment de concurs-oposició d’una borsa de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1.
17-Juliol-2020
Borsa de treball de personal laboral temporal de recollida de residus
El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 6 d'agost.
27-Desembre-2019
Servei Socioeducatiu
Plec de clàusules tècniques que regiran la contractació de la gestió del servei socioeducatiu al municipi de Puigpunyent.
27-Desembre-2019
Servei de Suport Psicosocial
Plec de clàusules tècniques que regiran el contracte de serveis per l'execució del projecte relatiu al servei de suport psicosocial al municipi de Puigpunyent.
20-Desembre-2019
Borsa d´auxiliar d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Puigpunyent

Convocatòria i bases, pel sistema de concurs.