Servei de Suport Psicosocial

27-Desembre-2019
Plec de clàusules tècniques que regiran el contracte de serveis per l'execució del projecte relatiu al servei de suport psicosocial al municipi de Puigpunyent.