Serveis socials

L’atenció primària dels serveis socials municipals és el punt d’accés immediat i més pròxim al ciutadà, per atendre i donar resposta a les necessitats socials de les persones, potenciant-ne l’autonomia i la qualitat de vida. Es treballa de manera coordinada amb serveis especialitzats, institucions o entitats que intervenen en el territori per afavorir una acció global amb les persones, fent-les actuar en el seu procés de canvi.

Els horaris d’atenció al públic són:

Horari presencial d’atenció de Serveis Socials:  
Dimecres de 8:00h. a 13:30h., amb cita prèvia.
Dimarts de 15:00h. a 18:00h., amb cita prèvia

Horari presencial d’atenció a la Dependència: 
Dilluns de 09:00h. a 15:00h.

Horari d’atenció telefònica:
Per demanar cita prèvia podeu contactar amb l’Ajuntament, tel. 971614455

Els serveis que es presten des d’atenció primària són:

  • Informació, orientació i assessorament a la població en general:

Servei d’atenció a les persones, famílies o grups que plantegin demandes socials en general. Valorant-los, orientant-los i assessorant-los cap al recurs més adequat a la seva necessitat.

  • Atenció a la família, infància i joventut:

Servei d’atenció a les persones, famílies infants i joves en general.

  • Atenció a les persones amb discapacitat:

Servei d’atenció a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al  33 %, que presentin qualque tipus de necessitat. Des del municipi es gestionen els serveis següents:  
• Ajudes tècniques (llit hospitalari, cadires de rodes, caminadors... ). 
• Teleassistència.
• Servei d’ajuda a domicili (SAD).

  • Atenció social a la dona:

Servei d’atenció a la dona en situació risc o emergència social. 
• Informació, orientació i assessorament sobre drets, recursos, prestacions, procediments i protocols de derivació a serveis especialitzats.
• Gestió i tramitació d’ajudes econòmiques per a urgència social.
• Programa Diana: inserció socio-laboral de dones.
• Teleassistència per a dones maltractades.
• Protocol d’atenció per a dones amb situació de violència de gènere.

  • Atenció social a les persones immigrants:

Servei d’atenció a les persones immigrants que necessiten  informació específica en matèria d’atenció primària,  situació de risc o emergència social.
• Informació, orientació i assessorament sobre drets, recursos, prestacions, procediments i protocols de derivació a serveis especialitzats (OFIM).
• Gestió i tramitació d’ajudes econòmiques per a urgència social.
• Tramitació d’informes socials per a arrelament social i per a reagrupament familiar.

  • Atenció a les drogodependències:

Servei d’atenció a les persones que necessiten  informació específica en matèria de prevenció i/o tractament, sobre consum d’alcohol, tabac i altres substàncies addictives.

  • Atenció a la gent gran:

Servei d’atenció a les persones majors de 60 anys que presentin qualque tipus de necessitat. Des del municipi es gestionen els serveis següents :
• Teleassistència.
• Servei d’ajuda a domicili (SAD).
• Taller de memòria i habilitats socials. 
• Taller per a familiars cuidadors (itinerant). 
• Ajudes tècniques (llit hospitalari, cadires de rodes, caminadors... )

  • Atenció a les persones en situació de dependència. Orientació sociolaboral:

Servei d’atenció a les persones en situació de dependència, que presentin qualque tipus de necessitat social, i/o dificultat per fer les activitats de la vida diària. Així mateix, també s’ofereix informació específica en matèria de formació i orientació laboral.

Arxius adjunts