SUBVENCIÓ D’ESPORTISTES D’ELIT DEL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT I GALILEA

25-Maig-2023

Objecte

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2023/2024, de les subvencions a esportistes d'elit empadronats/des en el municipi de Puigpunyent que practiquen especialitats esportives de caràcter individual.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seva participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es trobin immersos els/les esportistes ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionin les mateixes.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 3.000 €.

La concessió de la subvenció s' efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

Requisits

Podran sol·licitar la subvenció aquells/es esportistes que compleixin els següents requisits:

a) Estar en possessió de Document Nacional d'Identitat (DNI) o Número d'Identitat d'Estranger (NIE).

b) Tenir llicència federativa en vigor d' una federació de les Illes Balears o la federació Espanyola

c) Estar empadronat/da al municipi de Puigpunyent amb anterioritat a l'1 de desembre de 2022 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

No podran optar a la subvenció els/les esportistes que incorrin en algun dels següents apartats (llista completa d'apartats en les bases de la convocatòria):

a) Practicar esports col·lectius, considerats com a tal, els esports en els quals competeixen dos grups de més de dos esportistes, de forma simultània en el temps, amb alternança en la possessió o domini d'un mòbil, mitjançant accions tècniques d'atac i defensa.

b) Pertànyer a Societats Anònimes Esportives (SAD).

Import a percebre

El criteri de valoració de les sol·licituds serà únic i vindrà determinat pel nivell assolit com a esportista d'elit en alguna de les llistes d'esportistes d'elit indicades prèviament.

S' estableixen les següents quanties màximes per esportista d' elit:

• Competició a nivell europeu: 750 €

• Competicions a nivell estatal: 450 €

L'import de la subvenció que li correspondrà a cada beneficiari/ària vindrà determinat pel repartiment equitatiu d’aquesta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària total.

IMPORTANT

Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

On tramitar?

Es podrà presentar a través de:

– Presencialment, amb cita prèvia, a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigpunyent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: tomeubauza@ajpuigpunyent.net

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut a les esmentades bases.

Termini de presentació: De 22 de maig del 2023 a 5 de juny del 2023

En la sol·licitud haurà de figurar l'esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar la sol·licitud, llevat que l'esportista sigui menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/ada, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat pel/la representant. 

S' haurà d' acompanyar la instància amb la següent informació:

• FOTOCÒPIA del DNI/NIE del/de l'esportista.

• FOTOCÒPIA del DNI/NIE de la mare, del pare o del/de la tutor/a (si l'esportista és menor d'edat).

• FOTOCÒPIA del Llibre de Família (pàgines on figuren els pares i l'esportista) o, si s'escau, FOTOCÒPIA document que justifiqui el parentiu o la tutoria (si l'esportista és menor d'edat).

• FOTOCÒPIA llicència federativa en vigor d'una federació de la Comunitat Valenciana.

• CURRICULUM actualitzat del o la esportista

JUSTIFICACIÓ

S haurà de fer una instància on figurarà l'esportista com a interessat/ada sent la persona que ha de signar el document, llevat que l'esportista sigui menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/ada, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat pel/la representant. Juntament amb l’instancia s’adjuntaran les factures corresponents a les despeses subvencionables.

Les despeses subvencionables s'havien de produir i realitzar dins del termini comprès entre l'1 de 1 de juny del 2022 i el 30 de maig del 2034.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, pel que fa a aquestes bases, les despeses indicades a continuació:

Allotjament: Els produïts en hotels, pensions o un altre tipus d'allotjaments, quan s'originin per la participació de l'esportista en competicions federades oficials. S' exclouen expressament les despeses de manutenció.

Desplaçament: Els realitzats en transport de viatgers quan s'originin per la participació de l'esportista en competicions federades oficials.

Material esportiu: Adquisició de material destinat al desenvolupament de la modalitat esportiva de l'esportista, inclou tant material esportiu com equipacions esportives.

Salut esportiva: Subministraments de farmaciola mèdica. Tractaments de fisioteràpia.

Assegurances: Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil o assegurances d'accidents, relacionats amb l'activitat esportiva.

Federatius: Llicències federatives. Inscripcions en competicions o tornejos federats.

Entitats esportives: Quotes satisfetes a l'entitat esportiva de l'esportista.

Entrenadors: Pagaments realitzats a entrenadors titulats que millorin el rendiment de l'esportista en la competició.

En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar (en format PDF, en el cas de presentar-se de manera electrònica) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament.