Parc verd

El Parc Verd o Deixalleria està situat al Camí de sa Vela S/N, just devora l’escola municipal. 

El Parc Verd està obert segons uns horaris que canvien al mateix temps que el canvi horari.

Cartell horaris

El Parc Verd és un recinte públic d’ús exclusiu per a persones i empreses del municipi de Puigpunyent. No obstant existeixen restriccions a l’entrada d’empreses i determinats tipus de residus pel que és important fer una consulta al reglament del Parc Verd o bé seguir les indicacions de l’informador ambiental que s’encarrega de la seva vigilància.

A continuació s’especifica quins són els residus que admet i no admet el servei.

RESIDUS ADMESOS

 1. Residus domèstics: paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, rebuig i matèria orgànica, tots correctament separats.

 2. Residus perillosos: Restes de pintura i altres productes químics tòxics. Cal presentar-los tapats i sense que tinguin possibilitats d’escampar-se fora dels recipients destinats a acollir-los.

 3. Residus d’aparells elèctrics i electrònics de totes les gammes.

 4. Restes de poda: sols s’accepta la poda neta (sense palmera, ni poda crassa) en un volum màxim de 360 litres, distribuït en 3 bosses de 120 litres o 3 feixos. No es pot presentar poda en altre format.

Es preveu que els usuaris professionals i particulars puguin fer aportacions extraordinàries de fins a 6 m3 per setmana, presentades en saques d’1 m3 o bé en feixos correctament plegats i fermats.

 1. Vidre pla.

 2. Bateries: s’han de dipositar al seu contenidor, sense que es vessi el líquid que contenen.

 3. Roba: ha de ser roba neta i en bon estat, s’ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor corresponent o en el lloc que indiqui l’operari.

 4. Residus voluminosos: mobles i altres residus sense contenidor específic i de grans dimensions. Es poden aportar fins a tres residus voluminosos per usuari particular i setmana.

Es preveu que els usuaris professionals i particulars puguin fer aportacions extraordinàries de fins a un màxim de 10 m3 per setmana i contribuent.

 1. Olis minerals i vegetals: es procurarà que no es vessin i que no es mesclin els diferents tipus d’oli.

 2. Amiant: està prohibit trossejar-lo. S’ha de dipositar al lloc exacte on indiqui l’operari de la Deixalleria. Es podran dur un màxim de 2 elements al mes. No en poden aportar els usuaris professionals.

 3. Piles alcalines i de botó.

 4. Residus de construcció i demolició: s’acceptarà la recollida de restes d’obra que es presentin en els sacs autoritzats per l’Ajuntament. Els sacs poden contenir un màxim de 25 quilograms de residus. Les restes d’obra hauran d’estar perfectament seleccionades sense cap tipus d’impropi (plàstics, cartons, ferralla, etc.). Es podran presentar un màxim de 10 sacs per setmana.

* En general, els residus s’han de presentar en les quantitats que es produeixen habitualment en un habitatge.

* Per les aportacions extraordinàries de restes de poda, voluminosos i residus de construcció els professionals particulars o professional hauran de pagar l’import que determini l’ordenança fiscal i presentar el comprovant de pagament a l’operari de la Deixalleria.

* El llistat de residus acceptats al servei de deixalleria pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestió de l’Ajuntament de Puigpunyent.

RESIDUS NO ADMESOS

1. Restes de medicaments i residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals, farmàcies o veterinaris. Els medicaments i els seus envasos s’han de dur obligatòriament a les farmàcies.

 1. Restes d’animals morts, residus ramaders i agrícoles.

 2. Residus d’activitats mineres o extractives.

 3. Residus radioactius.

 4. Residus explosius.

 5. Qualsevol tipus de vehicle matriculat.

 6. Residus industrials i aquells procedents de generadors no autoritzats.

 7. Qualsevol altre residu que es pot considerar perillós i/o inadequat pel seu emmagatzematge a la Deixalleria.

 8. Restes de palmera, plantes crasses o similars.

* En general, per desfer-se d’aquests residus és obligatori contractar els serveis d’un gestor autoritzat de residus.
 

Compostatge a casa

Fer compostatge a casa és la millor forma de contribuir a la protecció del medi ambient que pot fer una persona de Puigpunyent. Si es fa compost es fertilitza el sòl, es redueixen les emissions associades al tractament i transport dels residus.

A més l’Ajuntament preveu un incentiu o descompte a la taxa de residus del 30% per aquells habitatges que facin compost a casa i no emprin el servei de recollida de matèria orgànica.

El compost és el resultat de la descomposició de la matèria orgànica (restes de menjar i petites restes vegetals) en unes determinades condicions d’humitat i temperatura. A continuació disposau de la informació necessària per fer compost.

 1. S’ha de disposar d’un contenidor per utilitzar-lo com a compostador, aquest pot ser de fusta, de plàstic o simplement un tancat de reixa metàl·lica. El compostador s’ha de col·locar directament a la terra per assegurar la colonització dels descomponedors, en un lloc que faciliti el drenatge i preferiblement, al resguard de les inclemències del temps (vent, sol…) que influirien en el procés del compostatge. D’aquesta manera som pràcticament nosaltres qui dosifiquem la humitat, la temperatura i l’aireig del compost i evitem així els excessos. La posició ideal és davall un arbre de fulla caduca (ombra a l’estiu i sol a l’hivern).

 2. Una vegada ubicat el compostador, per començar, es pot fer un llit de material gruixut i sec per tal de donar estructura i facilitar el drenatge: branques tallades, pinyes, etc. D’aquesta manera es permetrà també l’entrada d’aire per sota i la sortida de l’adob líquid a la terra. Una base massa compacta impediria la sortida dels lixiviats i el material es podriria.

 3. Anirem incorporant les restes de cuina i les petites restes vegetals. La millor manera de fer-ho és intercalant una capa de matèria seca (fullaraca, closques d’ou, paper de cuina, palla…) i una de matèria humida (peles de fruita, verdures, cafè, plantes verdes…) successivament, i voltejant-les de tant en tant per afavorir la circulació d’aire. La proporció de cada matèria ve determinada per les necessitats del nostre compost, però en general serà major la quantitat de matèria humida. Per evitar la proliferació de mosques de la fruita i d’altres enterrarem les restes de cuina sota una capa de matèria seca. Si s’aprecia falta d’humitat, haurem de regar la pila de compost.

 4. A mesura que la pila pugi de volum, el compost que va quedant a sota ja no el podrem voltejar, aquest començarà a madurar fins a formar l’adob.

COMPOST

 
Festes particulars

Cada dia és un bon dia per reciclar i especialment si és festa! Per aquest motiu l’Ajuntament disposa d’un servei de préstec de contenidors de residus per fomentar la separació de residus a festes i altres trobades familiars.

No es disposa de servei de préstec de contenidors de rebuig perquè és una fracció que no es produeix en grans quantitats als esdeveniments.

Només heu de fer una sol·licitud indicant la següent informació al correu residus@ajpuigpunyent.net:

Nom i llinatges
Telèfon
Carrer i número
Número de contenidors de paper
Número de contenidors de vidre
Número de contenidors d’envasos
Número de contenidors d’orgànica
Comentaris

CONTENIDORS

 

Recordau que el millor residu és el que no es produeix... per això intentau:

 • No utilitzar plats, tassons i coberts d’un sol ús.

 • Utilitzau estovalles i torcaboques de roba.

 • Evitau oferir menjar amb envoltoris.

 • Oferiu menjar ecològic i/o de comerç just.

 • L’aigua de l’aixeta bona, no cal comprar ni botelles ni botellins.

 • Compte amb els regals, millor pocs, bons i sostenibles.


Lloguer turístic

L’Ajuntament ha editat un material en 4 idiomes per a facilitar la separació i aportació dels residus dels turistes que s’allotgin en habitatges turístics. Demanam als propietaris o empreses comercialitzadores que facilitin aquest material als clients i els indiquin la importància de complir amb les necessitats del servei.

Cartes enviades als habitatges turístics.


Source URL: https://ajpuigpunyent.net/parc-verd